Hasičský záchranný sbor kontroluje tržnice v Ústeckém kraji.

V Ústeckém kraji v současné době probíhají mimořádné kontrolní akce zaměřené na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v prostorách tržnic. 

Kontroly probíhají v rámci celostátní akce HZS ČR. Provádí je i Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ve spolupráci zejména s Policií ČR a Celní správou ČR, ale i s ostatními správními orgány. Spolupráce i koordinace těchto složek funguje na dobré úrovni. 

Cílem kontrol je vyhodnotit stav plnění určených povinností na úseku požární ochrany při vybraných činnostech provozovaných provozovateli (vlastníky) objektů v tržnicích.

Akce probíhají již od února. Dosud bylo zkontrolováno 44 provozoven, kde bylo zjištěno celkem 294 nedostatků a byly uloženy sankce v souhrnné výši 64 tisíc Kč. Mezi nejčastější nedostatky patří zejména nedostatečné vybavení provozoven ručními hasicímí přístroji. Problémem při kontrolách je navíc i jazyková bariéra, kdy někteří prodejci dostatečně neovládají český jazyk, což je případně řešeno v rámci kompetencí příslušného živnostenského úřadu.
Kontroly se provádějí zejména v okresech Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem a Děčín, ale zároveň probíhají souběžné akce i v jiných místech kraje.